Υπηρεσίες πρόσβασης και αναπηρίας

Πολιτικές και Διαδικασίες για τον Αμερικανό με Αναπηρία Νόμο (ADA)

Prescott College δεσμεύεται να παρέχει τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ή εισαγόμενων φοιτητών που έχουν αναπηρίες στο πλαίσιο του τμήματος 504 του νόμου περί αποκατάστασης του 1973 και του νόμου των Αμερικανών με αναπηρίες του 1990 (ADA). Prescott College απαγορεύει και αποθαρρύνει ενεργά τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρίες.
Το Κολλέγιο δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες για κάθε φοιτητή που μπορεί να τεκμηριώσει μια αναπηρία σύμφωνα με το τμήμα 504 ή το ADA. Η πολιτική του Κολλεγίου απαιτεί την κατάλληλη στέγαση για τους μαθητές με αναπηρίες σε εξατομικευμένη και ευέλικτη βάση. Είναι ευθύνη των φοιτητών με αναπηρίες να ζητήσουν βοήθεια.


Ακαδημαϊκά Πρότυπα και Δήλωση Διαμονής ADA

Prescott College έχει θεσμική δέσμευση να παρέχει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση για ειδικευμένους μαθητές με αναπηρίες σύμφωνα με τους κρατικούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου των Αμερικανών με Αναπηρίες του 1990 και του Τμήματος 504 του Νόμου Αποκατάστασης του 1973. Σύμφωνα με το ADA, οι σπουδαστές που ζητούν την υποδομή ADA πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα "βασικά ακαδημαϊκά και τεχνικά πρότυπα του προγράμματος". η παροχή καταλυμάτων ADA δεν πρέπει να μεταβάλλει θεμελιωδώς το πρόγραμμα ούτε να θέσει σε κίνδυνο τα βασικά στοιχεία ενός μαθήματος ή προγράμματος σπουδών, ούτε να αποδυναμώσει τα ακαδημαϊκά πρότυπα ή την ακεραιότητα ενός μαθήματος. Τα καταλύματα αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος εξαλείφοντας ή μειώνοντας τους φραγμούς που σχετίζονται με την αναπηρία. τα καταλύματα "ισοπεδώσουν το πεδίο δράσης", δεν παρέχουν αθέμιτο πλεονέκτημα.
Η τεκμηρίωση των αναπηριών καθώς και η υπεράσπιση για εύλογα καταλύματα διαχειρίζεται ο Ειδικός Εκμάθησης στα Συμβουλευτικά και Εκπαιδευτικά Συστήματα. Τα λογικά καταλύματα που προσφέρονται βασίζονται στη φύση της αναπηρίας και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Prescott College προωθεί την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και προσωπικής ανάπτυξης, τη δια βίου μάθηση, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα, τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τα μαθήματα για τους σπουδαστές.


Διαδικασία Διαμονής για Φοιτητές με Αναπηρίες

  • Οι σπουδαστές με αναπηρίες που χρειάζονται καταλύματα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μαθήματα, προγράμματα, υπηρεσίες, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του Κολλεγίου πρέπει να παρέχουν τεκμηρίωση αναπηρίας στο κατάλληλο προσωπικό εγκαίρως.
  • Τα σχετικά με την αναπηρία έγγραφα παραμένουν εμπιστευτικά και μοιράζονται με το προσωπικό του Κολλεγίου σε περιορισμένη και αναγκαιότητα γνώσης.
  • Με βάση την υποβληθείσα τεκμηρίωση αναπηρίας, ο συντονιστής της ADA θα καθορίσει εάν ο φοιτητής είναι επιλέξιμος για εύλογα καταλύματα.
  • Εάν ο φοιτητής είναι επιλέξιμος για λογικά καταλύματα, θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της αναπηρίας και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τον προσδιορισμό των πιθανών λογικών καταλυμάτων. Η διαβούλευση με τους καθηγητές, το προσωπικό και τους εξωτερικούς επαγγελματίες σχετικά με βασικά στοιχεία και εύλογα καταλύματα θα προκύψει όπως είναι απαραίτητο.
  • Ο φοιτητής που ζητά καταλύματα θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παροχής εύλογων καταλυμάτων και η σχετική δραστηριότητα θα τεκμηριωθεί στο εμπιστευτικό αρχείο του σπουδαστή.
  • Δεδομένου ότι η ευθύνη για την παροχή στέγης συχνά περιλαμβάνει εκπαιδευτές και φοιτητές, οι εκπαιδευτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή της ADA με ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με εύλογα καταλύματα. Οι εκπαιδευτές δεν αναμένεται να υπονομεύσουν ή να τροποποιήσουν βασικά στοιχεία των προτύπων πορείας τους ή αξιολόγησης.
  • Οι σπουδαστές με αναπηρίες είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τον συντονιστή της ΑΔΑ εάν δεν εφαρμόζονται λογικά καταλύματα με αποτελεσματικό ή έγκαιρο τρόπο. Ο συντονιστής της ΑΔΑ συνεργάζεται με το προσωπικό του Κολλεγίου και τους σπουδαστές που ζητούν καταλύματα που σχετίζονται με την ΑΔΑ για την επίλυση διαφωνιών σχετικά με τα συνιστώμενα καταλύματα. Όταν απαιτείται, ο Υπεύθυνος του ADA είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει στην επίλυση της διαφωνίας και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων με την ADA.
  • Οι μαθητές με αναπηρίες που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον συντονιστή της ADA.
  • Κάθε φοιτητής φέρει την ευθύνη να υποβάλλει αιτήσεις για καταλύματα, βοηθητικά βοηθήματα ή / και υπηρεσίες έγκαιρα.

Προσωρινές αναπηρίες

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε φοιτητές με προσωρινή αναπηρία για να παρέχουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκά προγράμματα και υπηρεσίες πανεπιστημιούπολης. Η βοήθεια δεν μπορεί να παρέχεται για καθήκοντα προσωπικής φύσης όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, βοήθεια σε θέματα υγείας. Οι σπουδαστές πρέπει να υποβάλουν την κατάλληλη τεκμηρίωση της κατάστασής τους στον συντονιστή της ADA.


Επικοινωνία ADA 

Οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες σχετικά με τα καταλύματα και τους πόρους της ADA μπορούν να κατευθύνονται προς:

Mari Longpre
Συντονιστής και ειδικός μάθησης ADA

P: (928) 350-2259

E: accommodation@prescott.edu

Christina Fabrey
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Συμβουλευτικών & Ακαδημαϊκών Επιτευγμάτων

P: (928) 350-2246

E: christina.fabrey@prescott.edu