Σχολικός Σύμβουλος

Μαθήματα υπογραφής
Θεμέλια της Εκπαίδευσης
Θεωρίες μάθησης
Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών
Δημιουργία και διαχείριση κοινοτήτων μάθησης

Μέσω του Προγράμματος Προετοιμασίας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Prescott, οι μαθητές αποκτούν βαθιά γνώση της ανθρώπινης ανάπτυξης, θεωρίες συμβουλών και κατανόηση των μοναδικών προκλήσεων που ενυπάρχουν στην παροχή συμβουλών σε ατομικά, ομαδικά, οικογενειακά και συστήματα. Το πρόγραμμα σχολικής συμβουλευτικής του Prescott επικεντρώνεται στην παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς να δουλεύουν με το "ολόκληρο παιδί", καθοδηγώντας τους στην κοινωνικο-συναισθηματική-ακαδημαϊκή ανάπτυξη και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος και οι απαιτούμενες πρακτικές εμπειρίες στον τομέα, ακολουθούν τις απαιτήσεις μοντέλου προγραμμάτων ASCA (American School Counselors Association). Το προγραμματικό μας μοντέλο περιλαμβάνει επίσης τα επαγγελματικά πρότυπα των συμβούλων των σχολείων, όπως περιγράφονται στο τμήμα 5G των προτύπων CACREP. Με την προετοιμασία των εξαιρετικών σχολικών συμβούλων, προωθούμε την κατανόηση του τι χρειάζεται ως κοινότητα και ως ένα διαφορετικό δημοκρατικό έθνος, για να εγγυηθεί ότι κάθε παιδί στην κοινωνία μας έχει ισότιμη πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση και υποστήριξη του υψηλότερου επιπέδου. 

Καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, για να κάνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα πιο περιεκτικό και δίκαιο, οι σύμβουλοι διευρύνουν την παιδαγωγική τους για να ενσωματώσουν δεξιότητες, εργαλεία και υλικά σε κλάδους και επίπεδα, ενθαρρύνοντας την κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη στον τομέα. Το σχολικό πρόγραμμα παροχής συμβουλών του Prescott κατανοεί ότι τα καλά προετοιμασμένα σχολεία δεν είναι μόνο χώροι μάθησης, αλλά μπορούν επίσης να ενημερώσουν, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την κοινότητα. Σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, εργαζόμαστε για να τονίσουμε τη σημασία των συνδέσεων και της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και κοινότητας για τη νεολαία μας. Οι επιτυχημένοι αποφοίτοι του Προγράμματος Συμβουλευτικής Σχολής του Prescott μαθαίνουν τις μυριάδες τρόποι που συνδέουν την κοινότητα με την κοινότητα και μπορούν να εργαστούν για να προωθήσουν την αίσθηση του παιδιού για τον τόπο, τον εαυτό του και τον πολιτισμό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές και για την απόκτηση Πιστοποιητικού PreK-12, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις πιστωτικές μονάδες 36 και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Prescott College δέχεται μέχρι το 15 μεταπτυχιακό εξάμηνο πιστώσεις σε εργασίες μεταβίβασης μαθημάτων από άλλους περιφερειακά διαπιστευμένους μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα, εφόσον τα μέλη του ΔΕΠ επιβεβαιώνουν ότι τα μαθήματα και οι πιστώσεις που πρέπει να μεταφερθούν ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 

Εάν ένας φοιτητής σκοπεύει να αποκτήσει πιστοποίηση σε μια άλλη χώρα εκτός από την Αριζόνα, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος και υπεύθυνος για την έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης αυτού του κράτους προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

 

 

 • Οι δεξιότητες και η ικανότητα ανάπτυξης σχεδίων μαθήματος που έχουν σαφείς στόχους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές θα αποκτήσουν τους καθορισμένους στόχους, θα ενσωματώσουν δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης και θα ευθυγραμμιστούν με τα κρατικά ή / και τα εθνικά πρότυπα

 • Γνώση και εμπειρία με στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών διαφόρων εκπαιδευομένων (εκπαιδευόμενοι στην αγγλική γλώσσα, ειδικές ανάγκες και προικισμένοι μαθητές, μαθητές με ποικίλες δεξιότητες ετοιμότητας και επίπεδα ενδιαφέροντος)

 • Δεξιότητες για την διατύπωση στόχων μαθήματος για τους σπουδαστές και τον έλεγχο για κατανόηση κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος

 • Γνώση της ενσωμάτωσης έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σημείων) και των διαδικασιών αξιολόγησης, ενσωματώνοντας επίσημες και ανεπίσημες αξιολογήσεις στο πλαίσιο της τάξης και γνώση της ενσωμάτωσης έγκυρης εκτίμησης

 • Οι δεξιότητες και η ικανότητα δημιουργίας ενός θετικού και παραγωγικού περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν αποτελεσματικότητα στην τάξη και ενισχύουν μια ατμόσφαιρα σεβασμού των διαφορών και των κοινών χαρακτηριστικών μέσα στην τάξη

 

 • Προ-K12 Σχολικός Σύμβουλος

 

Prescott CollegeΗ αποστολή του Προγράμματος Επαγγελματικής Προετοιμασίας είναι να παρέχει σχετικό και αυστηρό πρόγραμμα σπουδών με έμφαση στην ποικιλομορφία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα. Προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε τις μεθόδους και τις πολιτισμικές ευαισθησίες που θα επιτρέψουν στους μαθητές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε ποικίλες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, δημιουργώντας ιδιαίτερα αποτελεσματικούς επαγγελματίες που εξυπηρετούν τις κοινότητές τους σε δημόσια, ιδιωτικά και ιδιωτικά σχολεία. Τα προγράμματα επαγγελματικής προετοιμασίας μας τονίζουν:

 • Γνώση βασικών ικανοτήτων, προτύπων και αναδυόμενων θεωριών και μεθοδολογιών διδακτέας ύλης, διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 • Τεχνικές περιεκτικής διαχείρισης που τονίζουν τη θετική υποστήριξη, την επίλυση συγκρούσεων και την ενίσχυση των κινήτρων μέσω της αυτοκατευθυνόμενης εκπαίδευσης των μαθητών.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης, παραγωγικές συνήθειες του νου και διεπιστημονική μάθηση.
 • Χρήση πολλαπλών στρατηγικών βασισμένων στην ποικιλομορφία των μορφών των μαθητών και του πολιτισμικού περιβάλλοντος εντός των εκπαιδευτικών πλαισίων και στα περιβάλλοντα μάθησης φύσης και τόπου. 
 • Εκμάθηση με επίκεντρο τους σπουδαστές. και
 • Προσοχή και ευαισθησία στην κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 

 • Δοκίμιο ακαδημαϊκής εστίασης
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή
 • Επίσημες μεταγραφές
Σχολή Συμβούλου Σχολής
Lynne McMahan

Lynne McMahan

Αναπληρωτής Σχολή του MEd

lynne.mcmahan@prescott.edu

Tara Gray

Tara Gray

Αναπληρωτής Σχολή του MEd

tara.gray@prescott.edu