Wypłaty, zwroty i fundusze tytułu IV

Krajobraz

Studenci, którzy zastanawiają się nad porzuceniem lub rezygnacją ze szkoły lub z poszczególnych kursów są mocno nalegane skontaktować się z biurem pomocy finansowej w celu omówienia potencjalnych konsekwencji finansowych, a także skonsultować się z doradcą akademickim w sprawie opcji rejestracji. Brak uczęszczania lub ukończenia zajęć i / lub wycofania lub rezygnacji z kursów może skutkować ponownym obliczeniem poziomów kwalifikowalności do pomocy finansowej i możliwym zwrotem pomocy finansowej.

Na stronie znajdziesz ważne informacje dotyczące:

 • Rezygnacja z kursów indywidualnych
 • Odstąpienie od Prescott College
 • Zwrot czesnego i opłat
 • Zwrot środków z tytułu IV w przypadku wycofania
  • Środki z tytułu IV obejmują bezpośrednią pożyczkę subsydiowaną / niesubsydiowaną, bezpośrednią pożyczkę dla absolwentów PLUS, bezpośrednią pożyczkę PLUS, Federal Pell Grant i Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (SEOG.
Ważne informacje

Studenci mogą zdecydować się na wycofanie się z kursu lub kursów przed opublikowaną datą rezygnacji zainicjowaną przez studenta na dany okres. Zobacz Kalendarz akademicki dla konkretnych dat dla każdego semestru.

 • Nie przysługuje zwrot pieniędzy za „wycofane” kredyty / kursy.
 • Aby zrezygnować z kursu, studenci muszą wypełnić formularz Drop / Add / wycofać dostępny w Biuro sekretarza lub myprescott.edu w „Dokumentach i formularzach rejestracyjnych”.
 • Jeśli rejestrator otrzyma ten formularz upuszczenia / dodania / wycofania przed datą upuszczenia / dodania do sesji kursu, uczeń zostanie usunięty z kursu i będzie uprawniony do pełnego lub częściowego zwrotu kosztów za zasady zwrotu pieniędzy na studia. Uwaga: może również obowiązywać zwrot lub ponowne obliczenie pomocy finansowej. Zobacz sekcję „Zwroty pomocy finansowej” poniżej.
 • Jeśli rejestrator otrzyma formularz upuszczenia / dodania / wycofania po upływie terminu upuszczenia / dodania sesji, ale przed datą wycofania zainicjowaną przez studenta, student otrzyma ocenę „W”. W takim przypadku nie przysługuje zwrot czesnego. Jednak zwrot pomocy finansowej lub ponowne obliczenie może być nadal wymagane (patrz sekcja „Zwroty pomocy finansowej” poniżej)
 • Po zainicjowanej przez ucznia dacie wycofania, studenci otrzymają ocenę uzyskaną przez instruktora (zaliczenie / ocena, brak zaliczenia lub wycofanie).
 • Rezygnacja z kursu lub administracyjna rezygnacja z kursu może wpłynąć na pozycję akademicką.

Studenci pragnący zrobić sobie przerwę w nauce lub realizować cele edukacyjne lub osobiste poza Prescott College może poprosić o urlop (LOA) lub całkowite wycofanie się ze szkoły. Studenci, którzy chcą albo złożyć pisemne, podpisane powiadomienie (wniosek o urlop nieobecności) lub wycofanie się do urzędu sekretarza, i postępują zgodnie ze wszystkimi wymaganymi procedurami określonymi w formularzu. Wnioski o LOA lub wypłatę można znaleźć na stronie myprescott.edu w sekcji „Zapisy i rejestracja” lub zażądano od Biuro sekretarza.

 • Datą wejścia w życie LOA lub wycofania jest data otrzymania pisemnego zawiadomienia w biurze sekretarza.

 • Data wejścia w życie LOA lub wycofania się określa, czy student jest uprawniony do pełnego lub częściowego zwrotu czesnego „kredytów podlegających zwrotowi / nie usiłowanych”. Proszę zobaczyć Zwroty po więcej informacji. Uwaga: ta sama data może być wykorzystana, jeśli wymagany jest zwrot pomocy finansowej, co może skutkować zobowiązaniem finansowym wobec studenta (patrz sekcja Zwroty pomocy finansowej poniżej).

 • LOA przedłuża się na jeden okres.

 • Uczeń może poprosić i uzyskać zgodę na dodatkowy okres LOA, maksymalnie na dwa kolejne okresy LOA. Dopuszczalne będą nie więcej niż dwa kolejne LOA.

 • Studenci ubiegający się o LOA po rozpoczęciu okresu, w którym są obecnie zapisani, ale przed upływem tego terminu, są uważani za „wycofujących się z tego okresu”.

 • Personel wojskowy, który opuszcza Kolegium w celu odbycia służby wojskowej, może wziąć LOA, może zostać umieszczony na zatwierdzonym urlopie nieobecności podczas okresu oddelegowania. Proszę zobaczyć Katalog akademicki dla zasad „Wdrażanie i przywracanie do aktywnego obowiązku” i „Powrót po wdrożeniu”, aby uzyskać więcej informacji.

 • Student zostanie zdeterminowany do wycofania się z Kolegium, jeśli nie zostanie on zapisany w sposób ciągły lub jeśli upłynie ich zatwierdzony urlop.

 • Studenci, którzy zostali wycofani ze szkoły, muszą ponownie złożyć wniosek o przyjęcie na uczelnię, jeśli chcą później zostać ponownie przyjęci. Readmity są zgodne z wymaganiami dotyczącymi dyplomów wymienionymi w katalogu uczelni w roku, w którym są ponownie przyjmowane, które mogą różnić się od wymagań wymienionych w katalogu od roku, w którym zostały pierwotnie rozpoczęte.

 • Opłaty za zgłoszenie i materiały orientacyjne nie zostaną zwrócone.

Poniższe informacje dotyczą zasad zwrotu czesnego za opuszczone lub wycofane kursy. Aby uzyskać informacje na temat wypłat i refundacji pomocy finansowej, patrz Wypłaty i zwroty.

Studenci mogą być uprawnieni do otrzymania pełnego lub częściowego zwrotu czesnego, gdy spadek kursu powoduje zmniejszenie liczby punktów, na które student jest zapisany. Stanie się tak tylko wtedy, gdy biuro rejestrujące otrzyma wniosek o upuszczenie i przetworzy go przed opublikowanym terminem upuszczenia / dodania sesji szkoleniowej. Wnioski otrzymane po terminie upuszczenia / dodania skutkują oceną za wycofanie „W”, za którą student nie jest uprawniony do zwrotu czesnego. Proszę zobaczyć kolegium Zwroty w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zwrotów czesnego, opłat, kar bibliotecznych itp., a także informacji na temat odwołujących się decyzji o zwrocie kosztów.

Uwaga: Jeżeli pomoc finansowa została wykorzystana na opłacenie czesnego, spadek kredytów i wynikający z tego zwrot czesnego może również skutkować ponowne obliczenie kwalifikowalności do pomocy finansowej lub powrót funduszy pomocy finansowej. Jeśli zwrot pomocy finansowej jest większy niż zwrot czesnego, może to spowodować równowagę z powodu ucznia. Brak uczęszczania lub ukończenia zajęć i / lub rezygnacji z kursów może również spowodować ponowne obliczenie kwalifikowalności pomocy finansowej lub zwrot środków. Tak więc studenci są usilnie nalegany skontaktować się z Biuro pomocy finansowej przed upuszczeniem lub wycofaniem się z jakiegokolwiek kursu. Studenci są również zachęcani do konsultacji ze swoim doradcą akademickim w celu omówienia innych opcji zapisów.

Kiedy uczeń otrzymuje fundusze pomocy finansowej na naukę w szkole, zakłada się, że uczeń ukończy okres rejestracji, na który otrzymał dofinansowanie. Jeśli uczeń oficjalnie wycofuje się lub nieoficjalnie wycofuje się (przestaje uczęszczać bez formalnego powiadomienia szkoły) po rozpoczęciu kursów, podlega polityce powrotu Departamentu Edukacji do tytułu IV (R2T4) oraz polityce powrotu szkoły w zakresie pomocy instytucjonalnej. Mogą również obowiązywać inne zasady dotyczące zwrotów w przypadku zewnętrznych źródeł finansowania.

Polityka R2T4 Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych wymaga obliczeń w celu ustalenia kwoty finansowania otrzymanego przez studenta w porównaniu do kwoty faktycznie otrzymanej przez studenta zdobył na podstawie części okresu rekrutacji ukończonego przez studenta. Obliczenia te mogą skutkować zobowiązaniem finansowym dla studenta. Takie zobowiązania finansowe mogą obejmować natychmiastową spłatę funduszy pożyczki studenckiej na rzecz pożyczkodawcy / banku, należne saldo Prescott Collegei / lub dług należny od amerykańskiego Departamentu Edukacji. Po wycofaniu się biuro pomocy finansowej dokona niezbędnych obliczeń i powiadomi ucznia na piśmie o wszelkich zobowiązaniach w ciągu 45 dni od daty ustalenia przez szkołę, że uczeń się wycofał. Polityka R2T4 jest nakazana przez przepisy federalne i nie można się od niej odwoływać.

W przypadku pomocy instytucjonalnej Prescott College będzie proporcjonalnie wysokości zarobionej pomocy do kwoty czesnego naliczonej na podstawie szkoły Zwroty. Na przykład, jeśli student, który porzuci kurs semestralny po terminie upuszczenia / dodania pierwszego bloku, ma prawo do zwrotu 90% za ten kurs, oznacza to, że student nadal będzie obciążony 10% czesnego za te kursy . W takim przypadku student będzie mógł zatrzymać 10% swojej pomocy instytucjonalnej na ten kurs. Pozostałe 90% musi zostać zwrócone.

Jeśli zostanie ustalone, że uczeń nie rozpoczął kursu lub kursów i / lub uczeń zdecydował się zrezygnować z kursu lub kursów lub z innych powodów zrezygnował z niego, Prescott College ponownie określi poziom rekrutacji studenta do celów pomocy finansowej. W przypadku federalnych funduszy grantowych to ponowne ustalenie poziomu rejestracji jest zakończone przed jakimkolwiek obliczeniem R2T4 opisanym powyżej. W rezultacie studenci mogą stracić pełne lub częściowe uprawnienia do pomocy finansowej, co może skutkować zobowiązaniem finansowym dla studenta. Takie zobowiązania finansowe mogą obejmować natychmiastową spłatę funduszy pożyczki studenckiej na rzecz pożyczkodawcy / banku, należne saldo Prescott Collegei / lub dług należny od amerykańskiego Departamentu Edukacji.